تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
ادبیات اردو 
پروانچل جونپور هند 
 
فوق لیسانس 
1385 
علوم قران 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی 
 
سطح 3